Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

14 червня 2017
Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908)

А.М. Круглашов


Видатний український історик, археолог, археограф, етнограф та один із лідерів«громадівського» руху в Україні Володимир Боніфатійович Антонович народився 30 січня 1834 р. у бідній польській шляхетській родині. Навчався у в Одесі, Рішельєвському ліцеї, вищу освіту здобув у Київському університеті Св. Володимира. Спершу він закінчив там медичний факультет, бо на здобутті фаху лікаря наполягала його мати, навіть попрацював після того деякий лікарем практично. А потім успішно закінчив історико-філологічний факультет.


З 1862 р. починається його активна громадсько-політична діяльність, він приєднується до групи українсько-польських хлопоманів, що привело до радикальної зміни його суспільно-політичних поглядів. Приходить до висновку про необхідність посвятити своє життя служінню «простому народу», а саме українцям, вбачаючи в цьому шлях до повернення історичного боргу представників привілейованого стану експлуатованому сторіччя ними селянству. Свої погляди викладає на сторінках петербурзької Основи», у визначаль- ній для його подальшої діяльності праці «Сповідь». Стає одним із організаторів «Київської громади». З 1863 по 1880 рр. працює головним редактором Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві. 1870 р., після успішного захисту магістерської дисертації, присвяченій дослідженню історії козацтва на Правобережній Україні, запрошений на викладацьку роботу до Київського університету. Обіймав посаду доцента, а з 1878 р., після здобуття докторського ступеня й професора кафедри російської історії. У 1880 – 1883 рр. був деканом історико-філологічного факультету того ж університету. Викладів у ньому до 1901 р.курси з давньоруської історії, історії Литовської доби, історії Галицької Русі, історії українського козацтва, й деякі інші основні та допоміжні історичні предмети. Здійснював значну за обсягом і своїм значенням наукову та культурно-освітню роботу.

 

Був головою Історичного товариства Нестора-літописця, хранителем Мінцкабінету університету. Брав участь у підготовці до друку багатотомного видання «Архіву Південно-Західної Росії», заснування та видання журналу «Київська старовина». Видатна заслуга Антоновича полягає у створенні першої в Україні національної історичної школи, до якої належали такі видатні науковці як О. Андрієвський, Д. Багалій, Ф. Вовк, М. Грушевський, М. Дашкевич, М. Довнар-Запольський та деякі інші. Суспільно-політична позиція Антоновича часом викликала нарікання з боку його товаришів зі служінню українській справі. Вони дорікали йому надмірною обережністю та навіть страхом за себе й свою особисту безпеку. Такі докори висловлювали окремі його товариші по «Громаді», зокрема О. Кістяківський та М. Драгоманов. Автору цього тексту довелось вивчати архівні справи В. Антоновича, серед яких були й анонімні доноси на нього, де «доброзичливцями» вказувалось царському начальству на його справжню роль «небезпечного лідера українофільства». Адміністрація реагувала на ці сигнали таємними перевірками та стеженням за професором, але знайти докази його антиурядової діяльності не вдавалось і ці справи закривались за відсутністю доказів. Більше того, Антонович був удостоєний і високих державних нагород, серед яких була ордени Св. Володимира та Св. Анни. Таким чином, його конспіративна стратегія забезпечила йому фізичне виживання та можливість, нехай й у досить обмеженій формі та засобах, продовжувати свою наукову та організаційну діяльність.


Авторству В. Антоновича належить близько 300 наукових праць, серед яких «Дослідження про козацтво за актами 1500 по 1648», «Дослідження про міста в Південно-Західній Русі за актами 1432-1798», «Монографія з історії Західної та Південно-Західної Росії», «Дослідження про гайдамацтво за актами 1700-1768». Цінне наукове значення мала підготовлена та видане ним разом із М. Драгомановим у двох томах фундаментальне етнографічне дослідження «Історичні пісні малоруського народу», до речі удостоєне Уваровської премії Російської імператорської Академії наук. Після розриву з Драгомановим у середині 1880-х років, та наростанням критики на його адресу з боку молодих «громадівців» починає втрачати інтерес до суспільно-політичної діяльності. Тим не менше не відходить від громадських справ повністю і у другій половині 1890-х рр., разом із відомим письменником і громадським діячем О. Кониським засновує всеукраїнську політичну організацію, що мала на меті об’єднання українських сил усієї Російської імперії. 1897 р. відбувається її установчий з’їзд, до організації приєднується й київська «Громада». З цієї організації у 1904 р. було утворено «Українську демократичну партію». Помер В. Антонович 21 березня 1908 р. і похований на Байковому кладовищі у Києві.


Щодо суспільно-політичних поглядів В. Антоновича, треба відзначити їх відносну поміркованість та обмеженні кола джерел, в яких він висловлював свої політичні переконання. Його безумовною заслугою перед Україною була його доволі чітка й послідовна національна орієнтація. Він чи не першим серед українських істориків свого часу, який виступив з концепцією української національно-культурної самобутності, саме він увів у науковий обіг термін «Україна-Русь», розвинутий незабаром у цілісну історіософську концепцію його учнем М. Грушевським. Досліджував українську історію, щоби вивчати в ній особливості побуту та інституційного розвитку українського народу від найдавніших часів, в тому числі його власні самоврядні традиції, стверджуючи самостійність і самобутність українського народу. Величезне значення приділяв освітній та культурній праці зі збереження національної спадщини та захисту самобутності українців. Був невтомним борцем за захист української мови і врешті-решт прислужився до зняття низки обмежень, встановлених Емським Указом 1874.


З недовірою та критичними застереженнями ставився до російських впливів на національну культуру України, вбачаючи в ній джерело загроз денаціоналізації та асиміляції українців, протиставляв цим впливав необхідність розвитку безпосередніх контактів України з культурою Західної Європи та світу. Був одним із теоретиків та практичним організатором праці з зміцнення духовної єдності українців, вбачаючи в Галичині необхідний плацдарм для розгортання боротьби за українську справу. Активно долучався, хоча й залишаючись переважно в тіні, до окремих політичних акцій українських суспільно-політичних сил у цьому регіоні, зокрема його вважають одним із ініціаторів політики українсько-польського порозуміння у вигляді політики так званої нової ери. Акція принесла обмежену користь і завершилась новим українсько-польським протистоянням. Водночас боявся наслідків політизації та радикалізації українського руху в Наддніпрянщині і наполягав на його самообмеженні переважно освітніми та культурницькими завданнями. В царині політичної програми для майбутньої України віддав належне ідеям федералізму, зокрема у формі створення Слов’янського Союзу, але при цьому – без участі росіян, з якими не бачив можливим досягнення рівноправності. Щодо ідеалів державної самостійності України, то буде перебільшенням вважати В. Антоновича прихильником цієї ідей та відповідної політичної програми. Вважав сучасних йому українців ще не готовими ані до самостійної державності, ані до успішної боротьби за неї. Поділяв багато з ідей народницької школи в історіографії та в суспільно-політичній програмі діяльності українського національного руху. Його погляди на державу, право та управління залишаються дискусійними, нерідко трактованими однобічно, чи то з апологетичного чи то з критично-негативного погляду і потребують подальшого вивчення та сучасного переосмислення.


Основні праці: Антонович В. Записка в справі обмежень української мови (укр. переклад Т. Щербань) // Вісник АН України. – 1992. – №9. – С. 91 – 94; Антонович В. Б. Про Козацькі часи на Україні / післям. М. Ф. Слабошпицького ; комент. О. Д. Василюк та І. Б. Гирича. – К.: Дніпро, 1991; Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський ; вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. – К.: Либідь, 1995.

 

Джерела:


Гордієнко Д. З листування Дмитра Айналова з українськими діячами (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова) // Софія Київська: Візантія. Русь.Україна. Вип. II: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст.наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. С. Гордієнко,
В. В. Корнієнко. – К., 2012. – С. 65 – 95;

 

Кіян О. І. Життєвий та творчий шлях В. Б. Антоновича // Український історичний журнал. – 1991. – №2.– С. 64 – 76; Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997.

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook