Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

04 квітня 2017
Микола Ярмистий: Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління

Микола Ярмистий, директор Чернівецького регіонального ЦППК, к. н. з держ. упр.

 

Концептуальні засади реформування системи місцевих органів влади передбачають формування нової управлінської системи відповідно до стандартів Європейського Союзу [3]. Реальний процес реформування місцевих органів влади розпочався з прийняттям законів України «Про державну службу» [5] та «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [6]. Нормативно-правова регламентація державної служби визначила нові тенденції щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, оцінка яких потребує апробації часом. Подібні зміни очікуються в системі служби в органах місцевого самоврядування (розглядається законопроект «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Разом з тим, реформування структурно-функціональної системи місцевих органів державної виконавчої влади за зразком європейської моделі взагалі не спостерігається. Ліквідація місцевих державних адміністрацій та створення префектур концептуально задекларовано, але не запроваджується практично.


Законодавчі ініціативи щодо активізації діяльності органів місцевого самоврядування передбачають надання реальних повноважень та повноцінного фінансування об’єднаним територіальним громадам. Практика формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні засвідчує про неоднозначність цього процесу. За останніми даними в державі нараховується 10280 сільських рад (27188 сіл),  784 селищних рад (2250 селищ) та 457 міст. В 50% сільських територіальних громад проживає до тисячі мешканців, а територіальні громади, в яких проживає п’ять тисяч і більше мешканців, складає тільки 1% . Планувалося, що процес об’єднання громад буде мати масштабний характер та відбудеться швидкими темпами. Разом з тим, в Україні станом на березень 2017 року зареєстровано всього 367 об’єднаних територіальних громад що складає 3% від усіх місцевих рад України. Найбільше територіальних громад об’єдналося в Тернопільській (36 ОТГ), Дніпропетровській (34 ОТГ) та Житомирській (32 ОТГ) областях, а найменше в Київській (2 ОТГ), Закарпатській (3 ОТГ)та Луганській (3 ОТГ) областях. Очевидно, що процес об’єднання громад затягується та свідомо гальмується на місцях. Свідоме викривлення інформації щодо змісту та сутності діяльності новостворених об’єднаних територіальних громад зі сторони окремих посадовців (в першу чергу голів сільських рад) не сприяє загальному процесу децентралізації.


Проблема формування нової системи публічного управління полягає у безсистемності та непослідовності проведення реформи місцевих органів влади. Зокрема це пов’язано з низьким рівнем поінформованості населення щодо змісту та сутності реформи, відсутністю інноваційних форм комунікацій та програм поетапного проведення цієї реформи. В цілому затяжний характер та несистемність  проведення реформ зумовлені нормативно-правовими, організаційними та інформаційними засадами. Основною умовою успішного реформування системи органів влади є створення цілісного нормативно-правового поля. Як засвідчує практика, для процесу децентралізації та створення ОТГ одного закону про добровільне об’єднання територіальних громад недостатньо. Нормативно-правові засади проведення реформи повинні мати конституційне підгрунтя. На рівні Конституції України потрібно визначити новий адміністративно-територіальний устрій, який би відповідав новим вимогам системи публічного управління. Створені всі передумови для прийняття закону України «Про адміністративно-територіальний устрій» та відповідних супровідних нормативно-правових актів, які би регламентували нову управлінську систему в Україні. Про необхідність модернізувати систему адміністративно-територіального устрою, яка є архаїчною та не відповідає реаліям сучасного суспільно-політичного та економічного життя країни; сучасні аспекти проведення адміністративної реформи  звертають увагу науковці в сфері державного управління [1, 4, 7].


Кардинальні зміни в структурно-функціональній системі державного управління на місцевому рівні потребують розпорядчих документів на рівні Президента України та Кабінету Міністрів України, які б затвердили загальнодержавну програму децентралізації влади та формування європейської моделі організації місцевих органів влади як основи публічного управління [2]. Важливим напрямом реалізації реформ є визначення основних положень інформаційної політики та інформаційного супроводу. Низький рівень поінформованості населення щодо реформування системи органів влади провокує появу низки чуток, що у свою чергу, стає негативним чинником та гальмує процес децентралізації. З іншого боку, інформація, яка подається органами влади, у більшості випадків не орієнтована на «споживача» і не відповідає критеріям доступності та зрозумілості. Для забезпечення розуміння та підтримки широкими верствами населення реформ необхідні інструменти для налагодження якісної комунікації між владою, ЗМІ та громадськістю, а також змістовний та доступний інформаційний простір для чіткого висвітлення процесу, мети та очікуваних результатів реформи.


Недосконалість правового механізму, відсутність чітких організаційних заходів реалізації реформ місцевої влади та інформаційного забезпечення процесу децентралізації перешкоджають модернізації системи органів влади і приводять до дисбалансу публічного управління в Україні. За своїм змістом реформа місцевих органів влади в системі публічного управління потребує комплексу узгоджених заходів, спрямованих на розвиток адміністративного законодавства, поліпшення кадрового, інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому контексті важливою умовою побудови нової моделі публічного управління є зміна статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи та забезпечення розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування на регіональному рівні. Концептуально важливим є визначення напрямів, механізмів і строків проведення реформ, створення сприятливих умов для становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності, максимально широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень та узгодження інтересів держави та територіальних громад.

 

Список використаних джерел:


1. Гончарук Н.Т. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи / Н. Гончарук. – Режим доступу. - https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/ viewFile/19/19
2. Громадянське  суспільство та публічна політика : метод. реком. / авт. кол. : С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, Т. Г. Купрій; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2012. – 56 с.
3. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. – Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
4. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [ редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с.
5. Про державну службу /Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43). - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
6. Про добровільне об’єднання територіальних громад /Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91). - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19
7. Серьогін С. Традиції та інновації як складові модернізації державної служби України / С.Серьогін, І.Хожило, О.Антонова. - Режим доступу: www. kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-1/doc/1/05.pdf

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook