Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

28 березня 2017
Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти

Зубчик Олег Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Щороку зростає кількість громадян України, які обирають країною здобуття вищої освіти іншу країну. Кожен такий абітурієнт, окрім освітнього є ще й потенційним трудовим емігрантом. З одного боку, це спрощує доступ до вищої освіти в середині країни, роблячи українську вищу освіту більш масовою, зменшує тиск на україн¬ський ринок праці, стримуючи від надшвидкого знецінення й так дешевої робочої сили, з іншого – позбавляє українську вищу освіту та економіку від багатьох можливостей, серед яких, зокрема, конкуренція між здобувачами вищої освіти та професії, збагачення економі¬ки інтелектуальним капіталом та інші, що також впливає на конкурентоспроможність країни.


Як відомо, економіка визначає матеріальну базу сфери освіти. Вона обумовлює зміст вищої освіти в плані структури дисциплін, спектру спеціальностей і професій. У мину¬лому столітті державою пропагувалися та підтримувалися напрямки технічних спеціаль¬ностей. Престижними були вищі навчальні заклади, які готували фахівців з вищою освітою для потреб держави. Саме державна політика у сфері вищої освіти була визнача¬льним інструментом формування структури «ринку» вищої освіти. Сьогодні ж, у зв'язку зі зміною соціально-економічної ситуації в Україні й формуванням суспільної думки про престижність окремих гуманітарних, економічних професій, саме ці спеціальності стали користуватися найбільшим попитом.
Від рівня вищої освіти безпосередньо залежить якість трудових ресурсів, а, отже, і стан економіки суспільства [17]. Саме через модернізацію вищої освіти багатьом країнам (Великобританії, Австралії, Фінляндії, Сингапуру, Японії, Китаю) вдалося зробити якісний прорив в економічній сфері. В сучасних умовах ця залежність зростає.
Крім того, система вищої освіти, формуючи громадянина, тим самим впливає на політичну сферу суспільного життя. Вища освіта формує соціально-професійну структуру суспільства. Як підтверджує освітня міграція/еміграція, вища освіта є засобом соціальної мобільності і соціальних переміщень. «Місія освіти – дати кожному шанс на успіх» [23].
Наприкінці 2016 р. оприлюднено пріоритети Міністерства освіти і науки України до проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року за результатами громадського обговорення. Оцінюючи існуючу суспільну проблему, уряд оголосив модернізацію професійно-технічної освіти та кроки щодо забезпечення якості вищої освіти. Такими кроками визначено – розробка стандартів вищої освіти (2017-18 рр.), створення методичної бази та надання практичної допомоги закладам вищої освіти у створенні системи внутрішнього забезпечення якості (2017-19 рр.), забезпечення академі¬чної доброчесності, оптимізація узагальнення отриманих наукових результатів, створення національної наукометричної системи, забезпечення вступу на навчання за освітнім рівнем магістра права з використанням зовнішнього незалежного оцінювання [19].
Конкурентоспроможність – це аналітичний інструмент, який містить сис¬тему базових критеріїв та субкритеріїв, що дає можливість визначати сильні та слабкі сторони, здійснювати компаративне дослідження, інтегральний, ретроспективний та перспективний аналізи державної політики.
Найбільш повними та системними на даний час є аналітичні інструменти Всесвіт¬нього економічного форуму (Швейцарія) та Інституту менеджменту (Швейцарія). Методології визначення ІГК та РГК постійно вдосконалюються, щоб вони залишалися адекватним інструментом вимірювання рівня конкурентоспроможності в постійно мінливому глобальному середовищі.
Обидві світові аналітичні інституції – Всесвітній економічний форум (Швейцарія) та Інститут менеджменту (Швейцарія), визначили національну конкурентоспроможність України як таку, що має низьку здатність забезпечувати стабільні темпи економічного зростання, які були б стійкі в середньостроковій перспективі.
Низька конкурентоспроможність України (національної економіки) загалом, при до¬статньо високих показниках конкурентоспроможності вищої освіти в Україні, суттєво впливає на вибір абітурієнтів для здобуття вищої освіти за кордоном. Цей вибір корелює з високою конкурентоспроможністю країни чи її системи освіти, на користь якої прийма¬ється рішення про освітню еміграцію. Сама по собі оцінка системи вищої освіти не є визначальною у виборі абітурієнтом країни освітньої еміграції. Кожен український освітній емігрант є потенційним трудовим емігрантом.
Таким чином розроблення державної політики у сфері вищої освіти та відповідних заходів її реалізації мають узгоджуватися з врахуванням вибору громадян України, освітніх емігрантів. Це узгодження має здійснюватися з пріоритетами політики у суміж¬них сферах. По-перше, це підтримка ефективної освітньої еміграції та забезпечення захисту прав емігрантів-громадян України, сприяння розвитку умов для їхнього можли-вого повернення. По-друге, сприяння сталому розвитку в Україні шляхом переходу до якісно іншої економічної моделі на основі збільшення інвестування закордону за рахунок системної, послідовної роботи з освітніми емігрантами. По-третє, розробка стратегії залучення інтелектуального потенціалу освітніх емігрантів відповідно до перспективних галузей розвитку української економіки.

 

Список використаних джерел:


1. Апсіегзоп ХЕ. РиЬІіс Роїісу Макіпа: Ап Іпігоаисііоп. Возюп, 1984.
2. Сотітюпї і.К. Іпзііпдіопаї ЕсопотісзТіз Ріасе іп РоШісаІ Есопоту, - Мааізоп: Шіуегзіїу оГ Мзсопзіп Ргезз, 1934.
3. Тепкіпз \¥.1. Роїісу Апаїузіз: А Роїііісаі апа Огйапігаїіопаї Регзресііуе. Ьопаоп, 1978.
4. Еазз\уе11 Н.О., Каріап А.К. РО\УЄГ апсі Зосіеіу. №\У Науеп: Уаіе Шіуегзіїу Ргезз, 1950. - Ре¬жим дослупу: ШЕ^/у^тУЛюИсуз^іепсез^щ/с^^ 03.03.2017.
5. Меепап Е. і. Роїісу: Сопзігисііпн а аеґіпіііоп //Роїісу Зсіепсез. -1985. - Т. 18. - №. 4. - С. 291-311.
6. Козе К. Ооуегпіпа МіЬоиІ Сопзепзиз. Іп Ігізії Регзресііуе. Ь: РаЬег, 1971. Р. 28-29.
7. ТЬє ОІоЬаІ Сотреііііуепезз Іпсіех. Керогі 2015-2016 [Електронний ресурс]//Тпе \Уог1с1 Есопотіс Ротт. - Режим доступу: ЬЦрз://\ууу\у.\Уе1дгит.оге/героі1з. - Дата звернення: 03.02.2017.
8. Тїіе ПУГО \Уогіа Сотреііііуепезз УеагЬоок 2016. - Режим доступу: п№/Ауту.іта.огаАусс/пе\уз-уу'су-гапкіпв/. - Дата звернення: 03.02.2017.
9. Базилевич В. Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспромож¬ності / В. Д. Базилевич// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філосо-фія-політологія. - № 94-96. - 2010. - С. 11-14.
10. БенвенистеГ. Овладение политикой планирования: Пер. сангл.-/Подред. М.Р. Калантаро-вой. - М.: Прогресе: Универс, 1994. - 304 с.
11. Бєлєйченко, О. Г. Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки / О. Г. Белейченко // Економіка та держава. - 2009. - № 8. - С. 33-35.
12. Веймер, Девід Л. Аналіз політики. Концепції і практика [Текст] / Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінг ; пер.з англ. І. Дзюб, А. Олійник;ред. пер. КіО. Кілієвич.-К.: Основи, 1998.-655 с.
13. Економічно активне населення. Аналітична записка [Електронний документ] / Державна служба зайнятості України. - Режим доступу: пІ№:/Ауууу^,асг.аоу.иа/5ШІааасаа1оа/(іоситепґ?іа=350796 -Дата звернення: 03.02.2017.
Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жа¬ліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла. - К.: НІСД, 2005. - 388 с.
15. Клейн Л. Глобализация: вьізов национальньш зкономикам // Проблемьі теории и практики управлення, 1998, № 6. - С. 44-49.
16. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. - К: Основа, 2007. - 488 с.
17. Лановий В. Вийти з кабали зубожіння і пригноблення [Електронний документ]/ В. Лановий // Економічна правда, 13 червня 2012 - Режим доступу: Ні-Ір://\уулу.ергауйа.сот.иа/риЬ1іса1іоп5/2012/06/13/324826. - Дата звернення: 03.02.2017.
18. Миграционньїе настроения в Украине (февраль 2015 - декабрь 2016 гг.) // Кезеагсп & Вгапаіпа Огоир. - Режим доступу: Ьйр://гЬ.сот.иа/ш5/ргоіесІз/отпіЬиз/9159/ - Дата звернення: 03.02.2017.
19. МОН запрошує до обговорення оновленого проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року у частині освіти і науки ппт>://топ.еоу.иа/и5І-поуіупі/поуіпі/2017/01 /31 /топ-гаргозІше-ао-оЬаоуогеппуа-опоуІепоао/- Дата звернення: 03.02.2017.
20. Пал Л. А. Аналіз державної політики /Л. А. Пал; пер. з англ. І. Дзюби.-К.: Основи, 1999.-422 с.
21. Полунєєв, Ю. В. Конкурентоспроможність країни як національна ідея або останній шанс для України [Електронний ресурс] / Ю. В. Полунєєв // Економічний аналіз. 2011 рік. Випуск 8. Частина 1.-е. 152.
22. Полунєєв, Ю. В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління [Текст] / Ю. В. Полунєєв // Економічний часопис - XXI. —2011. — №1/2.-С.23-27.
23. Семенченко М. Три сценарії розвитку вищої освіти в Україні. «Місія освіти - дати кожному шанс на успіх. Газета День. -№35, (2013). -26 лютого, 2013.
24. Смаглюк А. А. Інституційна складова у формуванні конкурентоспроможності економіки України/А. А. Смаглюк.//Ефективнаекономіка.-2013.-№4.-Режим доступу: ЬпрУ/пЬиу.аоУ.иа/ЦХКМ/еіек 2013 4 53 - Дата звернення: 03.02.2017.
25. Стадний Є., Слободян О. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? // СЕБОЗ. -Київ, 13 грудня 2016. - Режим доступу: Кпрз://\ууу\у.се(1оз.ога.иа/ик/о5УІ1а/икгаіпзкі-з1ц(1епіу-2а-когдопот-зкіїку-іа-споти. - Дата звернення: 03.02.2017.
26. Статівка Н.В. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобатізації: моноірафія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю.Бабаєв та ін.] - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. - С. 53-67 с.
27. РгіейгісЬ, С. І Мап апа Ніз Ооуепттепі: Ап Етрігісаі ТЬеогу ОГРОІІІІСЗ. -№\У Уогк: МсОга\у-НШ, 1963.
28. Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненньш миром в условиях позднего капитализма // «ТНЕ5І8», - 1993, - №2, - С. 123-136.
29. Шнипко, О. Політика підвищення конкурентоспроможності: досвід розвинених країн та Україна / О. Шнипко // Економіст. - 2006. - № 8. - С. 44-48.


Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook