Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

12 лютого 2021
Вступ на державну службу: порядок, вимоги, особливості в умовах карантину

Ілона Факас, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»


Для забезпечення проведення комплексних реформ у різних сферах державної політики потрібна дієва система державного управління та професійні, доброчесні, етичні державні службовці. Для розбудови країни, потрібна професійна державна служба, що є основою державного управління.


В Законі України «Про державну службу» визначені поняття «державна служба» та «державний службовець». Отже, державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:
- аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
- забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
- забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
- здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
- управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
- управління персоналом державних органів;
- реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.


Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби [1].


Відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну службу» право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
магістра – для посад категорій «А» і «Б»;
бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В».


На державну службу не може вступити особа, яка:
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»[1].
Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.


Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».
З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.


Однак, тимчасово, на період дії карантину було зупинено дію положень Закону України «Про державну службу» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. Так, 13 квітня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про зміни до державного бюджету України на 2020 рік, яким передбачено, зокрема:
- припинення проведення конкурсів на посади державної служби та призначення; на посади державної служби за результатами конкурсу на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування;
- можливість добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід [2].
Таким чином, на період дії карантину, механізм добору на посади державної служби регулюється постановою Кабінетом Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» [3].


Слід наголосити, що на час дії карантинного періоду добір на вакантну посаду державної служби може бути оголошено у виняткових випадках: у зв’язку з гострою необхідністю забезпечення функціонування державного органу.
Інформація про необхідність призначення на вакантну посаду оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби.


В оголошенні про добір повинно бути зазначено:
1) назву та категорію посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення;
2) посадові обов’язки;
3) умови оплати праці;
4) інформацію про строковість призначення на посаду;
5) перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форму, адресата та строк її подання;
6) прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду;
7) вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»;
8) рівень володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, для посад категорії «А».
Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою;
2) резюме;
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.


За результатами процедур конкурсного відбору з метою визначення переможця (переможців) проводиться співбесіда з кожним кандидатом. Про результати проведення співбесіди уповноважена особа письмово повідомляє суб’єкту призначення або керівнику державної служби в державному органі у строк, що не перевищує три календарних дні.


Співбесіда з кандидатами може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості. Час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з кандидатом будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.


Після проведення співбесіди вноситься обґрунтоване подання суб’єкту призначення або керівнику державної служби в державному органі про призначення на вакантну посаду державної служби кандидата шляхом укладення з ним контракту.
Строк дії контракту встановлюється на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно законодавства.


Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.
Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі після підписання контракту та оформляється шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) [3].


Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.


Національне агентство України з питань державної служби (далі НАДС) оприлюднило статистичні дані щодо посад державної служби, добір кандидатів на які здійснюється за контрактом (станом на 10 лютого 2021 року). Загальна кількість оголошених вакансій становить 23 442, з них 143 вакансії на категорію «А», 5777 – на категорію «Б» та 17 522 на категорію «В». Прийом документів завершено на 22929 вакансій, наразі триває прийом документів на 513 вакансій. Здійснено 12713 доборів, в яких визначено осіб для укладення контракту. Статус вакансій: 16280 закритих та 7162 активних. Згідно статистики розподілу вакансій за регіонами в Чернівецькій області станом на 10 лютого 2021 року оголошувався добір на 497 вакансій [4].


Про необхідність якнайшвидшого відновлення конкурсів на посади державної служби неодноразово зазначало Національне агентство України з питань державної служби. 4 лютого Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт закону №4531 про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, остаточне схвалення його очікуємо найближчим часом.

Література:
1. Про державну службу: Закон України від 15.12.2015 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n6 (дата звернення: 12.02.2021).
2. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»: Закон України від 13 квітня 2020 року № 553-IX. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 19, ст.126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text (дата звернення: 12.02.2021).
3. Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290. Офіційний вісник України офіційне видання від 08.05.2020 - 2020 р., № 35, стор. 13, стаття 1162, код акта 98926/2020.
4. Статистичні дані щодо посад державної служби, добір кандидатів на які здійснюється за контрактом (станом на 10 лютого 2021 року. URL: https://nads.gov.ua/news/statistichni-dani-shchodo-posad-derzhavnoyi-sluzhbi-dobir-kandidativ-na-yaki-zdijsnyuyetsya-za-kontraktom-stanom-na-10-lyutogo-2021-roku (дата звернення: 12.02.2021).


Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Анатолій Круглашов: "Інститут державної служби України: зародження, розвиток, особливості" Михайло Чорней: Пріоритети діяльності Вижницької райдержадміністрації Микола Ярмистий: Тенденції розвитку державної служби в Україні Мирослава Ткачук: Головне про патронат Вікторія Гатрич: «У комунікації головне – бути чесним із аудиторією» Юрій Півень: Система соціального захисту в територіальних громадах Юрій Манастирський: Особливості деклараційної кампанії у 2021 році Державний сектор потрібно навчати співпрацювати з бізнесом: презентували аналітичний звіт «Демократичний компонент у навчанні державних службовців» Ілона Факас: Вступ на державну службу: порядок, вимоги, особливості в умовах карантину Сергій ОСАЧУК: Чернівецька область приречена на успіх і нею Україна може пишатися! Наталія ГУСАК: "... жодної паніки не повинно бути, коли ти починаєш організовувати процес, від якого залежатиме доля багатьох мешканців Буковини" Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Сумлінним платникам податків буковинські фіскали створюють комфортний клімат Георгій Придій: Злагоджена робота задля досягнення максимальних результатів Опорна школа як основа якісної освіти Пенсійне обслуговування по-сучасному: оновлені сервісні центри та портал електронних послуг
Екотолока, спортивні змагання та фестиваль юшки - у територіальних громадах області відбулися заходи згуртування Ринок землі в Україні: проблеми та перспективи. Частина 1. Правове регулювання земельних відносин в Україні. Наталія Катрюк: Шукаємо власні шляхи для розвитку громади Марія Нікорич: «Земля і комунальне майно – одне з найважливіших джерел наповнення місцевого бюджету» Сергій Бостан: Основні пріоритети – ефективне використання комунального майна Світлана Банар: Найчастіше до старости звертаються із земельними питаннями Іван Янко: Мешканці нашої громади надзвичайно працьовиті Старости Вашківецької громади: що на порядку денному? Христина Марчук: Децентралізація: підсумки та нові завдання Віталій Мостовий: Сучасні канали комунікації місцевої влади з громадою ЦНАП – місце, де громадяни зустрічаються з місцевою владою Співробітництво територіальних громад: нові можливості для розвитку Близько 90 % території Чернівецької області охоплено перспективними планами, – Альона Бабак Завдяки економії – Чудейська громада реалізувала на один проект більше ніж планувала Розвиток та проблемні питання Глибоцької ОТГ 25 листопада у Тереблечівській об’єднаній громаді відкрили ЦНАП Проект держбюджету на 2020 рік: які кошти передбачено для розвитку ОТГ Радники Центру розвитку місцевого самоврядування відвідують ОТГз метою ознайомлення із проектами розвитку інфраструктури Ігор БАБЮК: Місцеві вибори 2021: можливості для розвитку територіальних громад
шукайте нас на facebook